Black & white copy and scan

บริการถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสแกนภาพขาว-ดำ


ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ XEROX
 • ถ่ายเอกสารได้ทั้งขนาด A4, A3
 • ความเร็ว 65 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง
 • พร้อมกลับ 2 หน้า อัตโนมัติ
 • ย่อ - ขยาย 25 - 400 %
 • ถ่ายเอกสารบนกระดาษหนาได้ถึง 300 แกรม
 • สำเนาคมชัดละเอียดถึง 2,400 x 2,400 dpi
 • มีระบบจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ
 • มีระบบเย็บแม็กซ์มุมเป็นชุด
 • เจาะรู 2 ร,ู 3 รู หรือ 4 รู
 • เข้าเล่ม Booklet เย็บแม็กซ์มุงหลังคา
 • พับครึ่ง หรือพับ 3 สามตอน
 • สามารถสแกนภาพได้ถึงขนาด A3 ด้วยความเร็ว 80 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง

color-copy-and-scan_TH

อัตราค่าบริการ


 

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
ชนิดกระดาษ / จำนวนหน้า 1-50 51-100 101-500 >501 1-50 51-100 101-500 >501
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 3 3 2 2 6 6 4 4
กระดาษหนา 130-300 แกรม 13 13 12 12 26 26 24 24
แผ่นใส 20 20 18 15 - - - -

หมายเหตุ: 1.ราคาสแกนภาพ ขาว-ดำ ไม่รวมค่าบันทึก CD 150.- บาท, DVD 300.-บาท
2. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

สแกนภาพ ขาว-ดำ A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
จำนวนหน้า 1-10 11-50 51-100 >101 1-10 11-50 51-100 >101
ราคา (บาท) 30 20 10 8 80 60 30 20

หมายเหตุ: 1.ราคาสแกนภาพ ขาว-ดำ ไม่รวมค่าบันทึก CD 150.- บาท, DVD 300.-บาท
2. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท